fbpx

Paketti- ja kampanjahinnat

SUVI 63 DUO + YAMAHA F100/F115

 

SUVI 63 DUO FISHER + YAMAHA F100/F115

 

SUVI 63 CC FISHER + YAMAHA F100/F115

 

SUVI 57 DUO + YAMAHA F70

 

SUVI 57 DUO FISHER + YAMAHA F70

 

SUVI 57 CC FISHER + YAMAHA F70

 

SUVI 50 DUO + YAMAHA F50

 

SUVI 50 DUO FISHER + YAMAHA F50

 

SUVI 47 DUO + YAMAHA F40

 

SUVI 47 DUO FISHER + YAMAHA F40

 

SUVI 46 + YAMAHA F40

 

SUVI 45 DUO + YAMAHA F30

 

SUVI 44 + YAMAHA F25/F30

 

SUVI 43 + YAMAHA F20/F25

 

MERI-PALTA CC + YAMAHA F50

 

KALA-PALTA + YAMAHA F15

 

KALA-KAVERI + YAMAHA F15

 

SUVI 450 + YAMAHA M-20

 

SUVI 48 ”KELO”

 

SUVI 420

 

SOUTU-PALTA 510

 

SOUTU-PALTA 495 + YAMAHA M-12